Monday, August 20, 2007

Another interview with me: the friendly American

نگاه یک بلاگر آمریکایی به ایران

آرش البرزی

توری اگرمان بلاگر آمریکایی به مدت چهار سال در ایران زندگی کرده و در بلاگ خود به نام «نگاه از ایران»، در مورد جامعه و زندگی روزمره در ایران نوشته است. توری اگرمان اخیرا از ایران خارج شده و همراه شوهر ایرانی تبار خود، یک کتاب عکس به «نام نگاه از ایران» را به چاپ رسانده است.

با خانم اگرمان در مورد مسایل مختلف از جمله «بلاگیدن» در ایران، کتاب جدید او و احساس یک آمریکایی در ایران، گفت و گو کرده ایم.


Read the full text at Radio Farda

No comments:

ShareThis